Brief aan de gemeenteraad Rotterdam: "Koester deze ondernemers en geef hen de ruimte"

Koester deze ondernemers en geef hen de ruimte

Brief aan de gemeenteraad Rotterdam: “Koester deze ondernemers en geef hen de ruimte”

Geachte leden van gemeenteraad Rotterdam,

Bij deze willen we u bedanken voor de uitnodiging voor de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid van afgelopen woensdag 16 september j.l. De mogelijkheid om in te spreken werd door de aanwezige ondernemers zeer gewaardeerd. Graag zouden we samen met u werken aan een agenda om het ondernemersklimaat structureel te verbeteren. Hiervoor sturen wij u onderstaand een korte samenvatting van de punten die wij bij u onder de aandacht brachten.

We lijken weer wat economische meewind te krijgen, dus de zeilen moeten in top om in haventermen te blijven. Het MKB in Nederland en Rotterdam is en blijft de banenmotor. Koester deze ondernemers en geef hen de ruimte, want daar zit de groei, innovatie en de werkgelegenheid. Vijf speerpunten verdienen wat ons betreft de aandacht en de moed van de gemeenteraadsleden en het college. Hakt u knopen door en zorgt voor middelen. Op deze wijze kunnen we Rotterdamse ondernemerslust meer ruimte bieden, bijdragen aan werkgelegenheid, de participatiegraad verhogen en leegstand verminderen.

1. Creëer een Participatiefonds Rotterdamse Ondernemers

De participatie van ondernemers zelf is van levensbelang. Iedere aanpak om verbeteringsslagen te maken in de winkelstraten en op de bedrijventerreinen valt of staat met participatie en eigenaarschap van ondernemers zelf. Ondernemers delen het gevoel dat er meestal al beslist is over plannen vanuit de gemeente en dat zij enkel in de marge mogen bijsturen. Ondernemers zijn zeker bereid de handschoen op te pakken en gezamenlijk te werken aan het verbeteren van het ondernemersklimaat en aan schoon heel en veilig. Ondernemers lopen niet over van de tijd. Processen bij en met de overheid vreten tijd en energie. Ondernemers, met name op de winkelstraten, kunnen maar beperkt tijd vrijmaken om goed te kunnen meedoen aan de bureaucratische spelregels of om de participatie op gang te brengen en te houden. Velen staan immers al 60 uur en meer in de winkel.

Om de participatie te initiëren en uit te bouwen hebben zij enige professionele, onafhankelijke en betaalde ondersteuning nodig. Het is vrij wrang als ondernemer om in je spaarzame vrij tijd of overdag, in overleg te treden met de vele en diverse ambtenaren die betaald en professioneel het gemeentelijk bestuur ondersteunen en te moeten horen dat jij jouw kant van de zaak zelf maar moet oplossen terwijl jouw kennis en ervaring toch echt ergens anders liggen. Een participatiefonds zou hiervoor uitkomst bieden. Met dit fonds krijgen winkeliers- en ondernemersvereniging een soort trekkingsrechten op professionele ondersteuning. Tevens kunnen uit dit fonds middelen worden aangevraagd voor kleinere initiatieven en evenementen. Van belang hierbij is altijd de tijdelijkheid van ondersteuning omdat initiatieven op eigen benen verder zullen moeten.

2. Verruim en vergemakkelijk de vergunningen op de panden en innoveer door experimenten toe te laten

Onze verwachting is dat het assortiment achter een deur van een winkel of bedrijf zich zal gaan verbreden. Dat wil niet zeggen dat de producten en diensten door één ondernemer zullen worden aangeboden. Maak ‘de ruimte’ hybride voor winkels en bedrijven zodat meerdere ondernemers verschillende typen van winkelnering kunnen drijven achter deze voordeur.
Haal geen functiebestemmingen van panden af, maar laat er juist meer toe. Laat wonen en werken in winkelpanden toe opdat startende ondernemers of ondernemers die het moeilijk hebben kunnen besparen op kosten en de winkelstraten levendiger maken en houden.

3. Houdt de basis op orde: schoon, heel, groen en veilig

Schoon en heel is zeker niet overal op orde. Met enige jaloezie wordt door winkeliers buiten het centrum gekeken naar het niveau van schoon, onderhoud, groen en veiligheid in het centrum van de stad. Een eenvoudige stimuleringsmaatregel voor bijvoorbeeld groeninitiatieven, maar ook voor andere activiteiten buiten het centrum, zou zeer welkom zijn.
Hoewel veiligheid niet of nauwelijks een issue meer lijkt te zijn, moet er toch stevig vinger aan de pols worden gehouden. Het kan zo maar weer uit de hand lopen, snel en strak optreden is gewenst, bijvoorbeeld waar het gaat om langdurig parkeren door vrachtwagens op de bedrijventerreinen.

4. Blijf vol inzetten op de Bedrijven Investeringszones

Daar waar een BIZ actief is lijkt het ook beter te gaan. Beter in de zin van participatie en sturing door ondernemers, het contact met de overheid en de invulling van leegstaande panden. Dit lijkt mede te worden veroorzaakt door het inzetten van professionele ondersteuning door gespecialiseerde bedrijven. Zij nemen ondernemers veel werk uit handen en onderhouden contact met ambtenaren en raken minder snel verstrikt in het bureaucratische doolhof. De inzet van professionals uit het eerder genoemde participatiefonds zou veel mooie initiatieven kunnen opleveren.
Hier bij zou één aanspreekpunt bij de gemeente met budget en macht van het type stadsmarinier een prima partner voor de ondernemersvereniging kunnen zijn omdat de huidige bedrijvencontactfunctionaris wel wordt gezien als een tandeloze tijger. Ook kan een BIZ uitstekend dienen voor verdergaande experimenten, zoals het overnemen van het groenonderhoud in een gebied door ondernemers zelf. Van belang is de betrokken ondernemers bij de invulling van de BIZ zoveel mogelijk de vrijheid hebben om naar eigen inzicht de middelen in te zetten.

5. Koop MKB-vriendelijk in en koppel dit aan het Ondernemersdossier

De gemeente zou gebruik moeten gaan maken van het (elektronisch) Ondernemingsdossier waardoor gegevens van bedrijven eenmalig hoeven te worden verstrekt. Geef de bedrijven die daarnaast ook nog een extra impuls geven aan de stad, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, een extra kans op onderhandse gunning van opdrachten door de gemeente. Zo snijdt het mes aan drie kanten: minder administratieve lasten, extra initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en meer opdrachten voor het lokale MKB.

Samenvattend: Zonder participatie van ondernemers en het hen zelf aan het roer te zetten zal iedere poging om ondernemerschap en werkgelegenheid duurzaam te stimuleren stranden. Er is daarom professionele ondersteuning nodig, met op veel plekken als uiteindelijke inzet een BIZ. Om vertrouwen te winnen en te behouden van ondernemers, moet de basis op orde zijn: schoon, heel, groen en veilig en er moet enige financiële ruimte zijn voor eigen initiatieven op deze onderdelen. Op het gebied van vergunningen moeten knopen worden doorgehakt en moeten ruimhartig experimenten worden toegelaten. Lokale ondernemers met een goede reputatie die hun zaakjes op orde hebben moeten voorrang krijgen bij de gunning van opdrachten door de gemeente. Met vereenvoudiging en verbetering van bureaucratische processen is dit een agenda waar hard aan gewerkt dient te worden. En een laatste notie: maak nu eindelijk eens een einde aan die vermaledijde erfpacht.

Rotterdam, 23 september 2015

Namens het bestuur van het Rotterdams Ondernemers Belang,
Pieter van Egmond (secretaris)

Namens het bestuur van MKB Rotterdam,
Henk van der Beek (voorzitter)

Middels medeondertekening van deze brief ondersteunt MKB Rotterdam dit initiatief van het ROB met betrekking tot de gevraagde extra aandacht voor de detailhandel en winkelgebieden. MKB Rotterdam houdt verder gaarne haar eigen, reeds bestaande, agendalijn met de Raad en het College open.

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang