Geef uw input op de inhoudelijke agenda van het Rotterdams Ondernemersbelang

Inhoudelijke agenda van het Rotterdams Ondernemersbelang

Inhoudelijke agenda van het Rotterdams Ondernemersbelang

Hieronder volgt in vijf punten de inhoudelijke inzet van het Rotterdams Ondernemersbelang. Deze punten gelden zowel voor Rotterdam als de omliggende gemeenten. Deze agenda gaat het bestuur van het ROB onder de aandacht brengen van de verschillende politieke partijen die nu aan bezig zijn met hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Graag hebben we ook van u input. Opmerkingen en aanvullingen kunt u hieronder doorgeven.

 

[contact-form-7 id=”2203″ title=”Opmerkingen inhoud”]

Reactie Henk Kosse:

Parkeren: er is een probleem met betrekking tot vrachtwagen parkeren, wat hardnekkig is (regio breed) en niet op de agenda staat van veel verantwoordelijken (Gemeente, provincie). Ons bedrijventerrein wordt grootschalig gebruikt als parkeerplaats voor vrachtwagens.

Bij de vestiging van het Maasstadziekenhuis heeft de gemeente toegezegd dat ondernemers geen (minimale) overlast zouden hebben van de vestiging van het ziekenhuis. Inmiddels zijn we al jaren in de slag met de gemeente omdat medewerkers en bezoekers van de medimall (incl. ziekenhuis) grootschalig gebruik maken van de parkeerplaatsen op het bedrijventerrein.

Dit hindert ondernemers in het ondernemen. De VBH heeft een eigen plan ingediend om het parkeren in eigen beheer te nemen (the right to challenge), dit is ter zijde geschoven. Er zal gestart worden met handhaven, wat voor een aantal ondernemers grote gevolgen heeft. De gemeente vraagt om mee te denken, verantwoordelijkheid te nemen maar past het niet in hun straatje, dan is het over en uit.

Politieke agenda ROB – Let op: Versie 6 februari 2017

1. Creëer een Participatiefonds voor ondernemers

De participatie van ondernemers zelf in hun winkelstraat of op het bedrijventerrein is van levensbelang. Iedere aanpak om een verbeteringsslag te maken in de winkelstraten en op de bedrijventerreinen valt of staat met participatie en eigenaarschap van ondernemers zelf.

Ondernemers delen het gevoel dat er al beslist is over plannen vanuit de gemeente en dat zij enkel in de marge mogen bijsturen. Ondernemers zijn zeker bereid om zelf de handschoen op te pakken en gezamenlijk te werken aan het verbeteren van het ondernemersklimaat, schoon heel en veilig.

Het probleem is dat ondernemers niet over lopen van tijd en processen bij en met de overheid kosten zeer veel tijd, aandacht en energie. Ondernemers, met name op de winkelstraten, kunnen niet of nauwelijks tijd vrijmaken om goed te kunnen meedoen aan de bureaucratische spelregels of om de participatie op gang te brengen en te houden. Velen staan al 60 uur en meer in de winkel.

Om de participatie te initiëren en uit te bouwen hebben zij professionele, onafhankelijke en betaalde ondersteuning nodig. Het is vrij wrang als ondernemer om in je spaarzame vrije tijd of overdag, in overleg te treden met de vele en diverse ambtenaren die betaald en professioneel het gemeentelijk bestuur ondersteunen. Geregeld krijgen zij te horen dat ze dit maar zelf moet oplossen als een soort multifunctionele supervrijwilliger.

Een participatiefonds zou hiervoor uitkomst bieden. Met dit fonds krijgen winkeliers- en ondernemersvereniging een soort trekkingsrechten op professionele ondersteuning. Tevens kunnen uit dit fonds middelen worden aangevraagd voor kleinere initiatieven en evenementen.

2. Verruim en vergemakkelijk de vergunningen op de panden en innoveer door experimenten toe te laten

Onze verwachting is dat het assortiment achter een deur van een winkel of bedrijf zich zal gaan verbreden. Wij willen stimuleren dat de producten en diensten door meer dan één ondernemer achter dezelfde voordeur worden aangeboden. Maak ‘de ruimte’ hybride voor winkels en bedrijven zodat meerdere ondernemers verschillende typen van winkelnering kunnen achter deze voordeur kunnen uitventen.

Haal geen functiebestemmingen van panden af, maar laat er juist meer toe. Laat wonen en werken toe in de winkels toe opdat startende ondernemers of ondernemers die het moeilijk hebben kunnen besparen op kosten en de winkelstraten levendiger maken en houden. Neem een beslissing over het toelaten van detailhandel op de bedrijventerreinen en blijf niet meten met meerdere maten.

3. Houdt de basis op orde: schoon, heel, groen en veilig

Schoon en heel is zeker niet overal op orde. Met enige jaloezie wordt gekeken door winkeliers buiten het centrum naar het niveau van schoon, onderhoud, groen en veiligheid in het centrum van de stad. Een eenvoudige stimuleringsmaatregel voor bijvoorbeeld groeninitiatieven, maar ook voor andere activiteiten buiten het centrum, zou zeer welkom zijn volgens vele winkeliers.

Hoewel veiligheid niet of nauwelijks een issue meer lijkt te zijn, moet er toch stevig vinger aan de pols worden gehouden. Het kan zo maar weer uit de hand lopen, snel en strak optreden is gewenst, bijvoorbeeld waar het gaat om langdurig parkeren door vrachtwagens op de bedrijventerreinen. Ook is de veiligheid voor veel winkeliers nog steeds onder de maat, gegeven het veel te hoge aantal roofovervallen dat in bepaalde buurten blijft voorkomen.

4. Blijf vol inzetten op de Bedrijven Investeringszones

Daar waar een BIZ actief is lijkt het ook beter te gaan. Beter in de zin van participatie en sturing door ondernemers, het contact met de overheid en de invulling van leegstaande panden. Dit lijkt mede te worden veroorzaakt door het inzetten van professionele ondersteuning door gespecialiseerde bedrijven. Zij nemen ondernemers veel werk uit handen en onderhouden contact met ambtenaren en raken minder snel verstrikt in het bureaucratische doolhof. De inzet van professionals uit het eerder genoemde participatiefonds zou veel mooie initiatieven kunnen opleveren.

Hier bij zou één aanspreekpunt bij de gemeente met budget en macht van het type stadsmarinier een prima counterpart voor de ondernemersvereniging kunnen zijn om dat de huidige bedrijvencontactfunctionaris wel wordt gezien als een tandeloze tijger. Ook kan een BIZ uitstekend dienen voor verdergaande experimenten, zoals het overnemen van het groenonderhoud in een gebied door ondernemers zelf.

5. Koop MKB-vriendelijk in en koppel dit aan het Ondernemersdossier

De gemeente moet nu echt gebruik gaan maken van het (elektronisch) Ondernemingsdossier waardoor gegevens van bedrijven eenmalig hoeven te worden verstrekt. Geef de bedrijven die daarnaast ook nog een extra impuls geven aan de stad, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, een extra kans op onderhandse gunning van opdrachten door de gemeente. Zo snijdt het mes aan drie kanten: minder administratieve lasten, extra initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en meer opdrachten voor het lokale MKB.

6. Kies een flexibele en innovatieve aanpak voor de erfpacht problematiek.

Het huidige systeem van (gemeentelijke) erfpacht kent zoals bekend zo zijn problemen. Uitvloeisel hiervan is dat in sommige gevallen ondernemers in ernstige problemen raken. Ook zet Rotterdam zich op achterstand in vergelijking met andere gemeenten wat betreft aantrekkelijkheid als vestigingsplaats.

Het ROB is daarom voorstander van een gestructureerde aanpak van de erfpacht problematiek. Bijvoorbeeld door ondernemers aan te bieden de erfpacht eeuwigdurend af te kopen, waarbij ook gespreide betaling mogelijk moet zijn.

7. Houdt de bereikbaarheid op orde

In de huidige tijd van economische groei is meer dan duidelijk dat de groei van transport en personenverkeer snel tegen zijn grenzen aanloopt. Gevolg: Extra kosten en verloren tijd voor ondernemers die in Groot Rotterdam gevestigd zijn.

Uitbreiden van de parkeer en reis voorzieningen aan de noordkant van de stad.

8. Uitbouwen centrumfunctie Rotterdam

Rotterdam heeft veel potentie doordat de stad nog altijd veel ruimte binnen de stadsgrenzen kent. Economische groei kan behaald worden door deze ruimtelijke onderbenutting in te vullen. Gebruik van deze mogelijkheden houdt ook in het toelaten van meer vluchten vanaf de luchthaven. Dit geeft behalve een directe impuls aan de werkgelegenheid, ook een verhoging van het aantal buitenlandse bezoekers.

Ook niet onbelangrijk is dat het voor Rotterdam als vestigingsplaats belangrijk is de Rotterdamse bedrijven de mogelijkheid te bieden van het eigen vliegveld zakelijke bestemmingen aan te vliegen. In dit kader is verbetering van de bereikbaarheid van het vliegveld met het openbaar vervoer zeer belangrijk.

Vergelijkbaar van belang is de aansluiting van Rotterdam op het (inter)nationale spoornetwerk. Verbindingen die verbetering behoeven zijn: Rotterdam – Amsterdam Zuid, wat rechtstreeks met de HSL bereikbaar zou moeten worden en Rotterdam – Eindhoven – Venlo – Düsseldorf waarmee Rotterdam weer een rechtstreekse verbinding met Duitsland kan krijgen.

Samenvattend:

Zonder participatie van ondernemers en het hen zelf aan het roer te zetten vervalt iedere duurzame poging om ondernemerschap en werkgelegenheid te stimuleren in het water. Hiervoor is professionele ondersteuning nodig, met als uiteindelijke inzet een BIZ. Om vertrouwen te winnen en te behouden van ondernemers, moet de basis op orde zijn: schoon, heel, groen en veilig en er moet enige financiële ruimte zijn voor eigen initiatieven op deze onderdelen.

Op het gebied van vergunningen moeten knopen worden doorgehakt en moeten ruimhartig experimenten worden toegelaten. Lokale ondernemers met een goede reputatie en die hun zaakjes op orde hebben moeten voorrang krijgen bij de gunning van opdrachten door de gemeente. Met vereenvoudiging en verbetering van bureaucratische processen is dit een agenda waar hard aan gewerkt dient te worden.

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang