Politieke agenda Rotterdams Ondernemers Belang 2017 – 2020

Politieke agenda Rotterdams Ondernemers Belang 2017 – 2020

Al 120 jaar behartigt het Rotterdams Ondernemersbelang (ROB) de belangen van ondernemers in Rijnmond. Het ROB vertegenwoordigt 150 MKB-bedrijven en circa 150 ondernemers in de retail. Op basis gesprekken met leden is deze agenda tot stand gekomen.

Het ROB gaat de programma´s van politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen beoordelen op ondernemersvriendelijkheid en zal de beste programma´s op dit punt aanbevelen bij de leden. Dit zal publicitair ondersteund worden.

Politieke agenda ROB

  1. Creëer een Participatiefonds voor ondernemers

Betrokkenheid van ondernemers in hun winkelstraat of op het bedrijventerrein is van levensbelang. Iedere aanpak voor verbetering valt of staat met participatie en eigenaarschap van ondernemers zelf. Ondernemers delen het gevoel dat er al beslist is over plannen vanuit de gemeente en dat zij enkel in de marge mogen bijsturen.

Ondernemers zijn zeer bereid om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van het ondernemersklimaat. Echter, processen bij en met de overheid kosten veel tijd, aandacht en energie. Ondernemers kunnen vaak niet genoeg tijd vrijmaken om mee te doen aan de bureaucratie. Het is wrang om als ondernemer mee maken dat bij de vele overleggen veel ambtenaren het gemeentelijk bestuur ondersteunen.

Om bovenstaande te realiseren hebben ondernemers professionele onafhankelijke ondersteuning nodig. Een participatiefonds zou hiervoor uitkomst bieden. Met dit fonds krijgen winkeliers- en ondernemersverenigingen trekkingsrechten op professionele ondersteuning. Tevens kunnen uit dit fonds middelen worden aangevraagd voor kleinere initiatieven en evenementen. Cofinanciering is daarbij de basis.

  1. Verruim en vergemakkelijk de vergunningen op de panden en innoveer door experimenten toe te laten

Het assortiment van winkels en bedrijven zich zal gaan verbreden. Het ROB wil dit stimuleren door mogelijk te maken dat meerdere producten en diensten door meer dan één ondernemer achter dezelfde voordeur worden kan worden aangeboden. Maak ‘de ruimte hybride’ voor ondernemers.

Haal geen functiebestemmingen van panden af, maar laat er juist meer toe. Dit verhoogt de levendigheid in de winkelstraten en op bedrijventerreinen.

Laat wonen en werken toe in de winkels en bedrijven zodat startende ondernemers of ondernemers die het moeilijk hebben kunnen besparen op kosten. Laat makkelijker detailhandel op bedrijventerreinen toe.

  1. Houdt de basis op orde: schoon, heel en veilig

Schoon en heel is niet op orde, behalve in het cenrum. Een stimuleringsmaatregel / participatiefonds voor groeninitiatieven en  andere activiteiten buiten het centrum is noodzakelijk.

Hoewel veiligheid minder een issue lijkt, moet er toch vinger aan de pols worden gehouden. Strak optreden is gewenst, ook bijvoorbeeld waar het gaat om langdurig parkeren door vrachtwagens op de bedrijventerreinen. Daarnaast is de veiligheid voor veel winkeliers nog steeds slecht, gegeven het veel te hoge aantal roofovervallen dat maar blijft voorkomen.

  1. Blijf vol inzetten op de Bedrijven Investeringszones

Daar waar een BIZ actief is gaat het aantoonbaar beter met participatie, betrokkenheid en sturing door ondernemers, het contact met de overheid en bijvoorbeeld de invulling van leegstaande panden. Dit komt mede door het inzetten van professionele ondersteuners. Zij nemen ondernemers veel werk uit handen, onderhouden contact met ambtenaren en weten de weg in het bureaucratische doolhof. De inzet van professionals uit het eerder genoemde participatiefonds gaat veel mooie en extra initiatieven opleveren.

Hierbij zou één aanspreekpunt bij de gemeente met budget en macht van het type stadsmarinier een prima counterpart voor de ondernemersvereniging kunnen zijn. Ook kan een BIZ uitstekend dienen voor experimenten, zoals het overnemen van het schoon- en groenonderhoud in een gebied door ondernemers zelf.

  1. Koop MKB-vriendelijk in en koppel dit aan het Ondernemersdossier

De gemeente moet nu gebruik gaan maken van het (elektronisch) Ondernemingsdossier waardoor gegevens van bedrijven eenmalig hoeven te worden verstrekt. Zorg dat bedrijven die een extra impuls geven aan de regio, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, een extra kans hebben op onderhandse gunning van opdrachten door de gemeente.

Het ROB is daarom voorstander dat er bij elke aanbesteding tenminste twee bedrijven uit de regio worden verzocht om mee te dingen.

  1. Kies een flexibele en innovatieve aanpak voor de erfpacht problematiek.

Het huidige systeem van (gemeentelijke) erfpacht is een groot probleem waardoor . een aantal ondernemers in ernstige problemen raken. Als tijdvakken aflopen worden de financiële lasten voor ondernemers plotsklaps fors verzwaard. Ook zetten Rotterdam en andere gemeenten zich op achterstand wat betreft aantrekkelijkheid vestigingsplaats. Buitenlandse investeerders zijn niet bekend met het fenomeen erfpacht.

Het ROB vindt dat de gemeente ondernemers moet aanbieden om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen tegen een reële waarde, waarbij gespreide betaling mogelijk is. Daarbij vindt het ROB dat onderzocht moet worden of er kosteloos een indicatie taxatie kan worden gemaakt. Eventuele inventarisatie kosten zouden betaald moeten worden als de bloot-eigendom werkelijk wordt gekocht.

  1. Houdt de bereikbaarheid op orde

De groei van transport en personenverkeer loopt tegen grenzen aan. Gevolg: extra kosten en verloren tijd voor ondernemers die in Rijnmond gevestigd zijn. Uitbreiden van de parkeer- en reisvoorzieningen aan de noordkant van de Rotterdam zijn hoogstnoodzakelijk. Openstellen van Blijdorp 2 als P+R terrein is een voorbeeld van een eenvoudige uitbreiding.

  1. Uitbouwen centrumfunctie

Economische groei in Rotterdam kan behaald worden door ruimtelijke onderbenutting in te vullen. Gebruik van deze mogelijkheden houdt ook in het toelaten van meer vluchten vanaf de luchthaven. Dit geeft een directe impuls aan de werkgelegenheid en leidt tot een verhoging van het aantal buitenlandse bezoekers.

Voor Rijnmond als vestigingsplaats is het belangrijk de mogelijkheid te bieden om zakelijke bestemmingen aan te vliegen Hiervoor is ook verbetering van de bereikbaarheid van het vliegveld met het openbaar vervoer noodzakelijk.

Vergelijkbaar van belang is de aansluiting van Rotterdam op het (inter-)nationale spoornetwerk. Verbindingen die verbetering behoeven zijn: Rotterdam – Amsterdam Zuid, wat rechtstreeks met de HSL bereikbaar zou moeten worden en Rotterdam – Eindhoven – Venlo – Düsseldorf waarmee een rechtstreekse verbinding met Duitsland tot stand komt.

Samenvattend:

Zonder participatie en sturing van ondernemers vervalt iedere duurzame poging om ondernemerschap en werkgelegenheid te stimuleren. Hiervoor is professionele ondersteuning nodig, met als uiteindelijke inzet een BIZ. Om vertrouwen te winnen en te behouden van ondernemers, moet de basis op orde zijn: schoon, heel, groen en veilig.

Op het gebied van vergunningen kunnen regels aangepast worden en moeten ruimhartig experimenten worden toegelaten. Lokale ondernemers die hun zaken op orde hebben krijgen voorrang bij de gunning van opdrachten. Het erfpachtsysteem moet worden afgebouwd en er moet flink worden geïnvesteerd in bereikbaarheid.

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang