ROB: Zet ondernemers op de kaart in uw verkiezingsprogramma!

Rotterdams Ondernemersbelang: Zet ondernemers op de kaart!

Rotterdams Ondernemersbelang: Zet ondernemers op de kaart!

Bijna 99 procent van alle bedrijven in Nederland behoort tot het MKB. Zo zorgen zij voor 70 procent van alle banen. Ook in uw gemeente zijn ze de drijvende kracht waar het gaat om werkgelegenheid, innovatie en levendigheid.

Een goed ondernemingsklimaat en een gunstige ontwikkeling van economie en werkgelegenheid gaan hand in hand. Gelukkig hebben de gemeentes de laatste jaren, maar ook zeker in coronatijd laten zien dit te onderkennen en belangrijke stappen gezet, bijvoorbeeld door eenvoudiger vergunningverlening. We zijn er echter nog niet. In de dagelijks praktijk lopen ondernemers tegen allerlei zaken waarbij de gemeente een rol kan spelen. Te denken valt aan vergunningverlening, vinden van nieuwe medewerkers, inkoop door de gemeente, vervoer en zo voort.

Hieronder doet het Rotterdams Ondernemersbelang diverse voorstellen om ondernemers in uw gemeente nog beter hun werk te kunnen laten doen. Wij hopen dat u hierdoor geïnspireerd raakt en een aantal voorstellen ook in uw verkiezingsprogramma opneemt. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Namens het Rotterdams Ondernemersbelang,

Pieter van Egmond (voorzitter)

Voor meer informatie en afspraak kunt u contact opnemen met Fred Burggraaf, t: 06-140499q0 of fred@burggraaf.nl

 

Versterking ondernemersparticipatie

 • Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en winkelgebieden is het van belang om in te zetten op versterking van participatie van de ondernemers. Dit kan door ondernemers(verenigingen) meer aan het stuur te laten. Dit kan door middel van een BIZZ, maar ook een Bedrijvenraad kan een goed middel zijn.
 • De gemeente moet ondernemersverenigingen in afgebakende gebieden ondersteunen met financiële middelen, directe toegang tot de ambtenarij voor bijvoorbeeld vragen en ondersteuning bij gezamenlijke projecten bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
 • Draag lokaal op bedrijventerreinen verantwoordelijkheden en budgetten over aan ondernemers. Laat ze zelf bijvoorbeeld het groenonderhoud regelen.
 • Zorg voor meer groen op bedrijventerreinen. Dit is een duurzame investering en zorgt ook voor betere waterhuishouding.

 

Financiering

 • Post-corona zullen veel economische activiteiten opnieuw opgestart moeten worden. Dit vergt een onorthodoxe aanpak, zowel qua vorm als voor de beoordeling van het risico. Een basis hiervoor kan gevormd worden door een lokale (Rotterdamse) MKB-kredietunie, want MKB’ers hebben nog steeds slecht toegang tot financiering. De gemeente kan hier een directe rol in spelen door te zorgen dat de kredietunie voldoende middelen heeft om uit te kunnen zetten. Gemeente, banken en andere geldschieters zorgen voor de kleinere kredieten tot € 750.000,-
 • Zorg dat er meer tijd is voor het afkopen van de erfpacht of zorg voor financiering middels MKB-kredietunie.

 

Bedrijventerreinen

 • Investeer in bereikbaarheid door (snel)laadfaciliteiten en mobiliteitsmodaliteiten.
 • Investeer in digitale bereikbaarheid bijvoorbeeld door glasvezel. Dit stimuleert thuiswerken, voorkomt files en is duurzaam

 

Bereikbaarheid

 • Er moet ingezet worden op het behouden en verder verwerven van bestemmingen voor Rotterdam The Hague Airport. Dit zorgt zowel voor werkgelegenheid als dat het Rotterdam als vestigingsplaats ondersteunt.
 • In een mogelijk toekomstige situatie van elektrisch vliegen kan Rotterdam The Hague Airport een grote rol spelen. Te verwachten is dat hierdoor point-to point verbindingen tussen kleinere vliegvelden belangrijker worden. Ook zal de overlast van dit soort vliegtuigen minder zijn.
 • In het kader van het optimaal gebruiken van het vliegveld moet de reddingshelikopter uitgeplaatst worden om zo de geluidscontouren te kunnen benutten waarvoor deze zijn vastgesteld; commercieel vliegverkeer.
 • De gemeente moet inzetten op het uitbreiden van de internationale treinverbindingen, met name naar Duitsland.
 • Op lange termijn dient het metronetwerk te worden uitgebreid met de ‘oude lijn’ van Dordrecht naar Den Haag. Zo kunnen meer plekken ontsloten worden, waaronder de Spaanse Polder.
 • Op korte termijn kan de gemeente voorzien in meer P+R mogelijkheden die aansluiten op openbaar vervoer.
 • Investeer in overslaghubs zodat goederen elektrisch naar winkeliers en bewoners kunnen vervoerd.

 

De gemeente en bureaucratie

 • De gemeente koopt lokaal MKB-vriendelijk in, zeker bij aanbestedingen en legt hier jaarlijks verantwoording over af. Dit zorgt voor versterking van de lokale economie, minder vervoerbewegingen en beperkt de CO2 uitstoot.
 • Koppel aanbesteding aan duurzaamheidsopgave.
 • Maak mogelijk dat meerdere producten en diensten door meer dan één ondernemer achter dezelfde voordeur kunnen worden aangeboden.
 • Zorg voor een digitaal Ondernemingsdossier waardoor gegevens van bedrijven slechts eenmalig hoeven te worden aangeleverd.
 • Gemeente betaalt rekeningen binnen veertien dagen.
 • Draag zorg voor een ‘menselijk’
 • Zorg voor een jaarlijks ondernemersevent waarbij gemeente en ondernemers elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.
 • Geef ruimte aan een multifunctioneel gebruik van winkelruimtes.
 • Investeer in besef en cultuur onder bestuurders en gemeenteraadsleden dat wachten op besluitvorming en procedures zowel ondernemers als de maatschappij geld kost. Investeringen vertragen, inkomsten komen later, er worden kansen gemist, en innovatie stagneert.
 • Stel een “taskforce regelgeving” in om gezamenlijk met ondernemers regels te vereenvoudigen.
 • Voer met de gemeentes in de regio Rijnmond een bureaucratie-index in waarin gemeentes vergeleken worden waar het gaat om bijvoorbeeld de bureaucratische doorlooptijd van vergunningen en subsidies op basis van een rapportcijfer.
 • Sla voor bouwvergunningen binnen uitgangspunten door de gemeente gecertificeerde ondernemers een aantal stappen over waar het gaat om het bewijzen van integriteit.
 • Voer in je gemeente een strengere Lex silencio positivo in zodat ondernemers sneller zekerheid hebben over een besluit en de gemeente ook gedwongen is op tijd een vergunning af te geven.

 

Transitie naar nieuwe en duurzame economie bevorderen

(ook eerder genoemd)

Mobiliteit:

 • Stimuleer thuiswerken, dit voorkomt files en is duurzaam
 • Investeer in bereikbaarheid door (snel)laadfaciliteiten en mobiliteitsmodaliteiten.

Duurzaamheid:

 • Gemeente moet bijdragen aan een soepele en kostenneutrale energietransitie oor ondernemers.
 • Koppel aanbesteding aan duurzaamheidsopgave.

Digitaal

 • Investeer in digitale bereikbaarheid bijvoorbeeld door glasvezel.
 • Investeer in digitale veiligheid.

Overige mogelijkheden:

 • Stimuleren platformeconomie.

 

Scholing

 • Ga werken met kennisvouchers voor ondernemers in te wisselen bij MBO’s, HBO’s en universiteit.
 • Verbeter het imago technisch-MBO.

 

Overig

 • Meer ruimte voor maakindustrie Vergunningen en aansluiting op arbeidsmarkt.
 • Maak erfpacht inzichtelijk voor ondernemers en zorg voor betere financieringsmogelijkheden.

 


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang