Verslag bijeenkomst Meet-Up Wethouder Barbara Kathmann, Rotterdams Ondernemersbelang, 10 juni 2020

Wo. 10 juni a.s. 17.00 uur – ROB-Online met wethouder Kathman: doe mee!

Verslag bijeenkomst Meet-Up Wethouder Barbara Kathmann, Rotterdams Ondernemersbelang, 10 juni 2020

 

Pieter van Egmond verwelkomt de wethouder en bedankt Wouter Landa van AXS Ict voor het technisch mogelijk maken van deze online vergadering.

 

Barbara Kathmann

Gemeente onderscheidt drie fases: bestrijding crisis en noodverbanden,  nu het maximale uit de 1,5 economie halen en strak herstel met als routekaart Roadmap Next Economy

 

Erfpacht

Kathmann:  contractbureau wordt uitgebreid en ze weet dat er behoefte is aan folder. Uitbreiding fte is nodig voor sneller beantwoording vragen van ondernemers. Kathmann gaat er achter aan wat bet betreft uitbreiding.

Peter Kooiman: Bij overdracht van woonruimte en bijbehorende ruimte in het zelfde complex is nu vergunning nodig. Scheelt veel werk als dit kan vervallen – zie aparte vraag.

Robbert van Opstal: er liggen een aantal vragen vanuit ondernemers. Kan deze snel beantwoord worden. Wij sturen de vragen nogmaals nog u toe.

Kathmann: jullie willen duidelijkheid. Ze komt deze week met antwoorden op de brief.

 

Horeca

Kathmann: hiervoor is het program Rotterdam geeft ruimte. Verschillen gemeenteambtenaren mogen in overleg met bewoners plan beoordelen. Wel regel: verplaatsen gaat boven verblijven. Bij Ondernemen 010 word je direct geholpen. Er zijn al 800 parkeerplekken bevlonderd voor Horeca. Tip: meldt voorstellen vooral als collectief aan, laat zien dat er draagvlak is.

Doe je aanvragen voor vergunningen als collectief bij Ondernemen 010. Barbara Kathmann doet ons de eisen toekomen.

Ze gaat achter parkeren en 1,5 economie / vervoer aan en de beprijzing aan. Ze gaat kijken wat ze kan doen voor werknemers van bedrijven.

 

Corona algemeen

Rotterdam was strenger vanwege het hoge aantal coronagevallen en de IC capaciteit. Ook de verzorgingstehuizen in het centrum hadden zwaar te lijden gehad. Vandaar de stringentere aanpak in Rotterdam. Markt in Rotterdam is een evenement, dus lastiger qua aanpak.

Robbert van Opstal: wordt er nu niet te los omgegaan met regels? Kathmann: deel je zorg en zie het ook. Agendeert dit ook bij het kabinet namens G4.

Kathmann: Doel is om anticyclisch investeren, koploper willen zij in de nieuwe economie en daar hoort verduurzaming bedrijventerreinen bij. Mogelijk ook naar voren halen. Dus inderdaad investeren.

Kathmann: Voor kredieten moet je je melden bij Ondernemen 010.

Kathmann: Lokaal inkopen blijft lastig. We doen het nog niet goed genoeg. We werken nu met lokale MKB deal. ROB wordt aangehaakt bij oplossingen.

Kathmann: gezondheid is een probleem en zorgt voor hoge zorgkosten. Heeft aandacht.

Kathmann: vier scenario’s voor de opstart met een tijdlijn liggen nu voor. Daar worden ondernemers in meegenomen. Nu worden analyses gemaakt. Er zijn kansen voor lokaal ondernemerschap bij kortere productieketens, bijvoorbeeld voor de Rotterdamse maakindustrie. Investeringen naar voren halen die werkgelegenheid met zich meebrengen.

Roadmap Next Economy lag voor. Investeringsfonds Wiebes / Hoekstra gaat er komen. Er liggen plannen om investeringen te verbinden aan duurzaamheid. Ook verglazing internet, 5g verbinden. Er zitten nog veel kansen in de medische en technische clusters rond iconen als het Erasmus MC en de TU Delft

Bij PFAS  / geluid: Rotterdam helpt bedrijven bij traject vergunning richting provincie.

Kathmann zorgt er voor dat het ROB onderdeel wordt van de lokale MKB-deal

 

Nagekomen vaag: Edwin van der Leije, EVM Vastgoed:

De economische gevolgen door de lock down worden pas later in 2020 en mogelijk zelf in 2021 verwacht. Denk aan o.a. toename faillissementen hierdoor toename leegstaand in winkelpanden, bedrijfshallen en ander bedrijf onroerend goed, toename leegstand kantoren i.v.m. meer thuiswerken en stijging werkloosheid.

Op welke wijze gaat de Gemeente zich hier op financieel en economisch op voorbereiden?

 

Robbert van Opstal

Geachte mevrouw Kathman,

Bedankt voor de uitgebreide internetbijeenkomst van gisteravond. Zoals afgesproken doen wij u nog onze vragen toekomen.  Algemene vraag welke bedrijven hebben last van PFAS? Wij kunnen ze wellicht verder helpen.

 

 Vragen ROB aangaande Erfpacht

  1. We wachten nu al een hele tijd op een samenvattend a4-tje waarin de spelregels van erfpacht voor de ondernemer goed te begrijpen zijn. Het gaat dan met name om begrijpelijke taal met betrekking tot de hoogte van de canon, hoe bereken je de koopsom van conversie naar eeuwigdurende erfpacht, waarom is er verschil in spreiding van betaling van een nieuwe uitgifte of koop van een erfpachtrecht. Wat zij de voorwaarden bij eindigen etc. Nu is dit er https://www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/wonen-leven/erfpacht/index.xml staat niets in voor bedrijven;
  2. Bij conversie van tijdelijke – naar eeuwigdurende erfpacht is de rekenrente nu 1.99%. Gaat die nog omlaag de komende tijd. Afkoop is op deze manier erg duur;
  3. Kan er een grondprijzenbrief komen zodat ondernemers indicatief weten welke bedragen op ze af gaan komen?
  4. De meeste ondernemers kunnen conversie niet financieren, hoewel ze heel graag zouden willen converteren. Kan een koopsom van blote grond bijvoorbeeld gespreid betaald worden?

 

Vraag notaris Kooijman

Op basis van de erfpachtvoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden is toestemming van de gemeente vereist bij overdracht van registergoederen waarop die bepalingen van toepassing zijn welke niet bestemd zijn om te wonen. Hierdoor moeten wij ook bij de overdracht van een woning met een losse berging of parkeerplaats in hetzelfde complex toestemming vragen voor overdracht.

Ik meen dat de gemeente een dergelijk overdracht waarbij een woning wordt overgedragen in combinatie met een berging of parkeerplaats in hetzelfde complex nog nooit goedkeuring heeft geweigerd en dat er dus ook eigenlijk geen belang is bij het goedkeuring vereist in die zin. Het zou de gemeente en het notariaat erg veel werk schelen indien de gemeente aan alle notarissen zou melden dat er geen toestemming meer vereist is in situaties waarbij een woning samen met een losse berging en/of één of twee parkeerplaatsen in hetzelfde complex wordt overgedragen. Dit zou ook de burger geld schelen aangezien die ook voor deze werkzaamheden van de notaris moet betalen.

Mr R.M. van Opstal

Advocaat-partner

 

Boyd Bartels, Samen meer waarde

Vanavond hebben jullie Barbara Kathmann te gast in jullie webinar. Onderstaande vraag speelt op bedrijventerrein Pothof. Wellicht dat je deze kunt meenemen?

Een bijzondere situatie doet zich voor op bedrijventerrein Pothof in Rozenburg. Een aantal jaren geleden besloot gemeente Rotterdam één van de twee ontsluitingen van het bedrijventerrein af te sluiten voor zwaar verkeer. Dit in verband met veiligheid rondom het naastgelegen zwembad. Dat is op zichzelf begrijpelijk. Echter, het voornemen dat ooit is genomen om daarvoor een vervangendeontsluiting te realiseren komt in dat besluit niet terug. Terwijl dit wel meermaals met de ondernemers besproken is en waarvoor er een BIZ gerealiseerd is. Deze ontsluiting is van groot belang voor de veiligheid, lokale economie en groeikansen van de gevestigde ondernemingen.

Die BIZ heeft een bezwaar ingediend tegen het besluit, omdat zij meent dat de tekst daarvan onvolledig is en dat de gewenste ontsluiting daarmee door Rotterdam ‘vergeten’ wordt. Dat bezwaar werd ondertekend door de voorzitter van de BIZ en tijdig ingezonden naar de gemeente. Echter, volgens KvK had nog een bestuurder moeten tekenen en daardoor werd het bezwaar afgewezen. Termijn verliep en besluit is onherroepelijk.

Vervolgens moet de BIZ een juridisch traject opstarten om alsnog te worden gehoord. En dat traject sleept vervolgens al anderhalf jaar. In de kostbare tijd die de ondernemers hebben moeten zij kosten maken voor een bezwaarschrift en veel tijd investeren met teleurstellend resultaat.

Fred, je begrijpt waar ik heen wil. Ondernemers op de Pothof zijn hun vertrouwen in Gemeente Rotterdam verloren, doordat bureaucratische regeltjes argumenten van tafel vegen. De boodschap die hiervan uitgaat is dat een gemeente haar eigen systeem dient en niet de ondernemers die haar economie maken.

Het is te prijzen dat het college een tournee heeft gemaakt langs de kernen van haar stad en in gesprek is gegaan met de burgers en ondernemers in die kernen. Maar wanneer er op bovenstaande wijze met serieuze vraagstukken en argumenten wordt omgegaan is dat zonde van de tijd. De ondernemers op de Pothof gaan liever aan het werk dan dat zij samenwerking zoeken met een partij die dat eigenlijk niet wil. Ik vind dat een gemiste kans en eeuwig zonde.

De vraag is dus: hoe gaat een gemeente om met serieuze verzoeken en argumenten van ondernemers, zonder dat zij hen laat verdwalen in de ambtelijke systemen?

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting BIZ Pothof

Boyd Bartels
Samen meer waarde
0181 769 054 | boydbartels@samenmeerwaarde.nl

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang